Προσωπικά δεδομένα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ο όμιλος ired έχοντας συμμορφωθεί με τον Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) ενημερώνει τους πελάτες του για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε; Τα προσωπικά σας στοιχεία,(Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) καθώς και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής προς επισκευή. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα; Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν μόνο εντός της εταιρείας μας και δεν παραχωρούνται ή επεξεργάζονται από οποιονδήποτε άλλο. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα; Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται: ώστε να δημιουργούμε αρχείο πελατών – επισκευών και να γνωρίζουμε το ιστορικό επισκευής . ώστε να σας ενημερώνουμε για την πορεία της επισκευής. ώστε να σας ενημερώνουμε για προσφορές, διαγωνισμούς του ομίλου. Για πόσο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα; Η διατήρηση των δεδομένων σας γίνεται για λόγους αρχείου-ιστορικού επισκευής, για τουλάχιστον όση διάρκεια σας καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας που σας παρέχουμε, είτε σε περίπτωση πώλησης προϊόντων – ανταλλακτικών είτε σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση υποβολής ερωτήσεων – παραπόνων , μέσω ηλεκτρονικών μέσων, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα έως ότου δοθεί απάντηση και διευθετηθεί το θέμα. Σε περίπτωση συγκατάθεσης σας για διαφημιστικούς λόγους , ενημερώσεις προσφορών, διαγωνισμών κλπ μέχρι αυτός να καταργήσει την εγγραφή του ή ζητήσετε τη διαγραφή της. Πώς διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα ασφαλή; Όλα τα καταστήματα του Ομίλου ired χρησιμοποιούν προστατευμένες συσκευές αποθήκευσης για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διαγραφής

Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.